Psychoterapia w Analizie Bioenergetycznej łączy zasadę pracy na poziomie somatycznym z analizą na poziomie psychicznym, postrzegając osobowość człowieka zarówno w płaszczyźnie psychicznej jaki i jej fizycznym aspekcie.

Dlatego proces nauczania oparty będzie o 5 modułów:

 • Doświadczenie własne w Analizie Bioenergetycznej w terapii indywidualnej i grupowej:
  – rozwój, zrozumienie i osadzenie własnego procesu terapeutycznego,
  – rozpoznanie, uświadomienie i poczucie własnych blokad konfliktowych oraz spektrum obron psychofizycznych.
 • Wiedza z zakresu bioenergetyki:
  – struktury charakteru,
  – typy zawieszeń emocji,
  – równowaga energetyczna człowieka,
  – praca z obronami psychosomatycznymi,
  – różne formy kontaktu (interwencje dotykowe),
  – kontrakt,
  – czytanie ciała z interpretacją blokad,
  – aktywne techniki,
  – metodologia prowadzenia ćwiczeń indywidualnych i grupowych,
  – wskazania, przeciwskazania dla poszczególnych struktur,
  – przeniesienie i przeciwprzeniesienie w bioenergetyce,
  – różne formy oporu,
  – granice psychiczne, granice fizyczne,
  – szczególne aspekty etyki zawodowej,
  – higiena i bezpieczeństwo pracy.
 • Wiedza psychoanalityczna:
  – psychoanalityczne koncepcje rozwoju osobowości,
  – psychopatologia w ujęciu psychoanalitycznym,
  – zjawiska i procesy w ter. indywidualnej,
  – biologiczne podstawy psychoterapii,
 • Wiedza dotycząca pracy z grupami:
  – zjawiska i procesy w gr. ćwiczeniowej,
  – zjawiska i procesy w gr. terapeutycznej,
  – rola i zadania terapeuty w grupie,
  – trudne i destrukcyjne zjawiska w grupie.
 • Wiedza medyczna:
  – mięśnie toniczne i fazowe, a rozładowanie i naładowanie,
  – wpływ psychogenności na narząd ruchu: zespoły rodzicielskie,
  – choroby psychosomatyczne i somatyzacje,
  – wskazania i przeciwskazania psychomedyczne.

Moduły te są prowadzone, pod kątem ich zastosowania w Analizie Bioenergetycznej.

SZKOLENIE UMOŻLIWIA:

– konceptualizację diagnozy psychofizycznej człowieka,
– umiejętność prowadzenia: grupy ćwiczeniowej i terapeutycznej, terapii indywidualnej pacjentów w Analizie Bioenergetycznej,
– pracę z poziomu objawów somatycznych w oparciu o dynamikę psychiczną i odwrotnie.

Zapisz

Podstawy programowe

W szkoleniu są do wyboru 2 ścieżki:

 • ścieżka 2 letnia zakończona tytułem facylitatora (skierowana głównie do tych, którzy chcą poszerzyć swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe o aspekt praktyki bioenergetycznej). Po tym etapie uczestnik może prowadzić ćwiczenia grupowe i instruktaż do ćwiczeń indywidualnych.
 • ścieżka 4 letnia skierowana do osób chcących w przyszłości pracować jako psychoterapeuta w Analizie Bioenergetycznej.

Pierwsze dwa lata szkolenia to przestrzeń na ugruntowanie doświadczenia własnego w AB i budowanie umiejętności facylitacyjnych do prowadzenia grup ćwiczeniowych.
Kolejne dwa lata to okres specyfikacji wiedzy w kierunku bycia psychoterapeutą oparty na poszerzaniu kompetencji praktycznych w różnych modułach super i interwizyjnych.

Ci, którzy nie pracują terapeutycznie zobowiązani są do odbycia stażu klinicznego (360 h w placówkach zajmujących się psychoterapią). Po spełnieniu wszystkich warunków i odbyciu stażu tytuł zostanie przyznany. Staż ma umożliwiać bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów oraz poznanie zasad pracy zespołów terapeutycznych.

Osoby, które odbyły staż kliniczny czy to na studiach psychologicznych, czy przy okazji innych szkoleń zobowiązane są do przedstawiania zaświadczeń potwierdzających ilość uzyskanych godzin.

By uzyskać tytuł facylitatora konieczne jest odbycie 100h stażu klinicznego z wymaganej sumy 360h.

Zjazdy szkoleniowe organizowane są 4 razy w roku i trwać będą od czwartku do niedzieli (4 pełne dni).

W ramach zjazdu odbywają się: wykłady, warsztaty, praca w dużej grupie i w małych grupach roboczych oraz moduły superwizyjne.

Co 4 – 5 tygodni (około 8-10 sesji w roku) w piątki w ramach szkolenia będzie organizowana 2,5 h grupa ćwiczeniowa. Na pierwszym roku jej celem będzie możliwość regularnej praktyki, na kolejnych da ona możliwość prowadzenia zajęć dla tych, którzy nie mają jeszcze takiej sposobności. Należy być na 6-ciu spotkaniach grupy w ciągu każdego roku. Godziny mogą być wliczone w ilość praktyki własnej i superwizji (jeśli taka miała miejsce).

W trakcie 4 letniego szkolenia każda osoba zobowiązana jest do przejścia dwóch dwudniowych seminariów z zakresu:
– struktur charakteru
– procesu grupowego

oraz jednodniowego seminarium:

– „Pierwsze konsultacje: budowanie przymierza, hipotezy diagnostyczne”

Warunki zaliczenia

I rok:

– podjęcie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej (100h)

– autodiagnoza (I semestr),
– bioenergetyczna konceptualizacja diagnozy pacjenta z propozycją instruktażu ćwiczeń: zestaw podstawowy i rozwijający (II semestr).

II rok

– poprowadzenie ćwiczeń grupowych oraz dwóch prac interwałowych na zajęciach piątkowych,
– po prowadzenie własnej grupy ćwiczeniowej, początkującej: osiem 2h spotkań, 5-8 osób w grupie. Zajęcia należy prowadzić w parach.

III rok

– przeprowadzenie pierwszych konsultacji z pacjentem indywidualnym pod superwizją (3 spotkania)
– rozpoczęcie superwizji pacjenta indywidualnego (w nie krótszym niż rocznym procesie pracy w settingu jedno tygodniowym lub więcej)
– poprowadzenie warsztatów jednodniowych w koterapii (nie mniej niż 6h pracy z grupą 6-12 osobową)

IV rok

– praca pisemna opisująca nie krótszy niż roczny proces pacjenta indywidualnego.

Wszystkie działania wymagają równoległej superwizji.

W sumie program szkolenia to 1213h.
W tym:
– Szkolenie dydaktyczno-treningowe: 470h
– Seminaria: 33h
– Zajęcia umiejętności praktycznych: 100h
– Psychoterapia w AB: 100h
– Superwizja: 150h
– Staż kliniczny: 360h

Szkolenie zapewnia minimum 1200 godzin szkoleniowych wymaganych w projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych (w tym psychoterapeuty).

ZAPEWNIAMY DODATKOWO:

– tłumaczenie wszystkich zajęć szkoleniowych prowadzonych w języku angielskim
– materiały szkoleniowe, znaczna część może być po angielsku
– listę lektur obowiązkowych i uzupełniających

Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta. Pomiędzy zjazdami studenci mają określone zadania w formie samoobserwacji, praktyki ćwiczeniowej, prac pisemnych.

Procedura kwalifikacyjna

Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem psychomedycznym (studenci ostatnich lat powyższych kierunków również mogą rozpocząć szkolenie). Zgłoszenia osób z innym wykształceniem będą indywidualnie rozpatrywane.

Zapraszamy osoby, które mają przynajmniej 40h doświadczenia własnego w bioenergetyce, z czego nie mniej niż 20h w naszym ośrodku.

Rekrutacja trwa od lutego do czerwca 2019 roku i odbywa się etapami:

 • Uzyskanie 40h doświadczenia własnego w Analizie Bioenergetycznej
 • Wysłanie przez osobę aplikującą zgłoszenia na adres: szkolenie@psychoterapiaprzezcialo.pl
 • Wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go najpóźniej do 15-go V 2019r. na wyżej wskazany adres mailowy.
 • Rozmowy kwalifikacyjne dotyczące motywacji i predyspozycji do pracy w zawodzie psychoterapeuty będą odbywać się od marca do połowy czerwca 2019 roku.
 • O przyjęciu do szkolenia decydować będzie ilość godzin doświadczenia własnego w bioenergetyce oraz przebieg rozmowy.
 • Wyniki rekrutacji zostaną przesłane drogą mailową do każdej z aplikujących osób do 12ego lipca 2019.
 • Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zaliczki w ciągu 7 dni od informacji o przyjęciu w wysokości 1000zł i podpisanie umowy na pierwszy rok szkolenia.

Koszt procedury kwalifikacyjnej wynosi: 250 zł.
Z rozpoczęciem każdego kolejnego roku szkolnego będą podpisywane umowy między uczestnikami szkolenia, a organizatorem.

Koszt szkolenia

 • Każdy zjazd to równowartość $700, przeliczona zgodnie z kursem walut NBP (daty przeliczeń przypadające przed terminem płatności podane są w umowie). Są 4 zjazdy w roku czyli koszt roczny to równowartość $2800.
 • Seminaria: 2000zł, w ciągu czterech lat są to 3 warsztaty.
 • Terapia własna: 100h: w zależności od prowadzącego między 130zł a $100
 • Superwizja: 150 h – w zależności od prowadzącego między 150zł a $100
 • 3 spotkania tutorskie na II, III, IV roku. Koszt 200zł każde.
 • recenzja pracy na IV roku: 300zł.

New user? | Forgot your password?